Skip to Content Contact Us

קערת אילוף לאכילה איטית

1719512733 Ufo20סגול 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719515554 ליקי20מט2020באדי20קשיח201 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7269
  [6] => 5369
  [7] => 7196
  [8] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719515466 ליקי20מט2020באדי20קשיח.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7269
  [6] => 5369
  [7] => 7196
  [8] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719516127 ליקי20מט20סלומו201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7269
  [6] => 5369
  [7] => 7196
  [8] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719516196 ליקי20מט20סלומו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7269
  [6] => 5369
  [7] => 7196
  [8] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719515807 סלו20דוג20ורוד204.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7269
  [6] => 5369
  [7] => 7196
  [8] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719514804 ליקי20מט20באדי.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719515054 ליקי20מט20פליי20דייט.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1719170878 טריקסי20גלגל20האכלה20איטית 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5751
  [2] => 5369
  [3] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1685079387 קערות20מתכווננות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5751
  [1] => 5370
  [2] => 5369
)
1685079877 Afp202.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5751
  [1] => 5370
  [2] => 5369
)
1684732118 ברווז20ליקוק20לאמבטיה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5368
  [1] => 5751
  [2] => 6215
  [3] => 7196
  [4] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1684728792 עצם20ליקי20קטן.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5368
  [1] => 5751
  [2] => 6215
  [3] => 7196
  [4] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1684257459 צלחת20האכלה20איטית20ספירלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5751
  [1] => 5369
  [2] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1684257551 צלחת20האכלה20איטית20ספירלה201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5751
  [1] => 5369
  [2] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674474188 1674067315 ליקי20מט2020ufo201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674474277 1674067375 ליקי20מט2020ufo202.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674067108 ליקי20מט2020ufo (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674457130 1674066569 וובל20טורקיז.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674456848 1674066148 וובל20ירוק201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7350
  [1] => 5339
  [2] => 5368
  [3] => 5751
  [4] => 6214
  [5] => 6215
  [6] => 7196
  [7] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674457082 1674066184 וובל20סגול201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674068247 ליקי20מט20קיפר201
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674068150 ליקי20מט20קיפר202
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7350
  [1] => 5339
  [2] => 5368
  [3] => 5751
  [4] => 6214
  [5] => 6215
  [6] => 7196
  [7] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
ליקי אאוטדור
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
ליקי אאוטדור (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674455430 1674063406 ליקי20באדי20ורוד.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674455518 1674063441 ליקי20באדי20טורקיז.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674455366 1674063278 ליקי20באדי20ירוק.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674455132 1674062873 ליקי20ורוד.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1675188760 סוטר20טורקיז201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674454843 1674028544 ליקי20ירוק201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674455237 1674062950 ליקי20סגול.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674456668 1674063956 ליקי20פליי20דייט20ורוד.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674456205 פליידייט.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
1674456251 1674063882 ליקי20פליי20דייט20טורקיז.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 6214
  [4] => 6215
  [5] => 7196
  [6] => 5390
)
השני ב 40% הנחה
קערת האכלה איטית 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6594
  [1] => 5368
  [2] => 5751
  [3] => 5372
  [4] => 5369
)
מתחילים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5368
  [1] => 5551
  [2] => 5950
  [3] => 6508
)

ערכת ליקי מט למתחילים

המחיר המקורי היה: ₪146.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪125.00.
הוספה לסל
בחר כמות
ערכת ליקי מט מתקדמים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5368
  [1] => 5950
  [2] => 6508
)

ערכת ליקי מט למתקדמים

המחיר המקורי היה: ₪302.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪245.00.
הוספה לסל
בחר כמות
מתנה בכל רכישה
Heart Fill
חיים ונושמים בעלי חיים
רכישה מאובטחת
שירות לקוחות V.I.P
משלוחים מהירים לכל הארץ
Back top top
אהלן! איך אפשר לעזור? 💜💙 16:12